آموزش مانیتورینگ شبکه با Solarwinds

ویژه مهم آموزش مانیتورینگ شبکه با Solarwinds

نصب و پیاده سازی نرم افزارهای مانیتورینگ در شبکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این ویدیوی آموزشی نحوی نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ Solarwinds Orion NPM نمایش داده شده است.

نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ Solarwinds Orion NPM

این ویدیو شامل موارد زیر است :
  • مانیتورینگ چیست و چرا باید در شبکه از آن استفاده کنیم.
  • انواع license های نرم افزار Solarwinds Orion NPM
  • پیش نیازها برای نصب Solarwinds Orion NPM
  • نصب کلیه پیش نیازها
  • نصب Solarwinds Orion NPM
  • نحوی دسترسی به Solarwinds Orion NPM